Gündem
Giriş Tarihi : 07-04-2021 16:03   Güncelleme : 07-04-2021 16:03

KAHRAMANMARAŞ İL UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 14

29

KAHRAMANMARAŞ İL UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 14

29.03.2021 tarihinde Sayn Cumhurbakanmzn bakanlnda toplanan Cumhurbakanl Kabinesinde alnan kararlar ve çileri Bakanlmzn 29.03.2021 tarih ve 5673 sayl genelgesi dorultusunda, yeniden kontrollü normalleme ve yerinde karar sürecinde, vaka oranlarna göre limiz Orta Risk Grubundan Yüksek Risk Grubuna geçtii için, koronavirüs (Covid19) salgnn toplum sal ve kamu düzeni açsndan oluturduu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yaylm hzn kontrol altnda tutmak amacyla ilimizde alnan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alnmtr. Bu kapsamda;

1. Tüm okul öncesi eitim kurumlar, ilkokullar, ortaokullar ve liseler dahil dier eitim kademelerinde eitim öretimin faaliyetlerinin, 01.03.2021 tarih ve 8 sayl l Umumi Hfzsshha Kurulu Kararnn 1. Maddesi ile belirlenen usul ve esaslara göre süregelen uygulamann aynen devam edilmesine,

2. Sokaa çkma kstlamas kapsamnda;

Hafta içi günlerinde; akam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasnda uygulanan sokaa çkma kstlamasnn ise sürdürülmesine,

Hafta sonlarnda ise; Cuma 21.00Cumartesi 05.00 saatleri arasyla Cumartesi 21.00’den balayp Pazar gününün tamamn kapsayp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek ekilde uygulanmasna,

Yukarda belirtilen ekilde uygulanacak olan sokaa çkma kstlamalar srasnda çileri Bakanlnn 30.11.2020 tarih ve 20076 sayl Genelgesi ile belirlenen “Sokaa Çkma Kstlamasndan Muaf Yerler Ve Kiiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yaplan eklemeler dahil eklide) ile sokaa çkma kstlamas uygulanan süre ve günlerde ehirleraras seyahat edilmesine dair usul ve esaslarn uygulanmasna ayn ekilde devam edilmesine,

3.

Sivil toplum kurulular, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular ve bunlarn üst kurulular ile birlikler ve kooperatifler tarafndan düzenlenecek genel kurul dahil kiilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kii bana 8 metrekare alan brakma ve ayn anda bulunabilecek azami kii says 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kurulularn yetkililerince her türlü tedbir alnarak yaplabilmesine,

Ayrca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürümesi amacyla yukarda belirtildii ekilde kiilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliin Kaymakamlklara (ilgili mevzuatnda bakaca bir hüküm bulunmad taktirde en az 3 (üç) gün öncesinden) bildirilmesi salanarak bu kurum/kurulularca yaplacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kii ve alan snrlamalarna riayet edilip edilmediinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin salanmasna,

5. Nikah ve nikah merasimi eklindeki düünler, kii bana minimum 8 metrekare alan ayrmak, katlmc says 100’ü geçmemek ve 1 saatle snrl olmak üzere yaplabilmesine,

Ayrca nikah veya nikah merasimi eklindeki düünlerde kii ve alan snrlamalarnn kontrolünün salanmas için nikah ve/veya düün salonu iletmelerince yapacaklar her türlü organizasyon öncesinde kiisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralklarnda nikah veya nikah merasimi eklindeki düün organizasyonu yapacaklarnn en az üç gün öncesinden Kaymakamlklara e-Devlet kapsndan çileri Bakanl e-bavuru sistemi üzerinden ya da dorudan dilekçe ile bildirilmesine,

Ancak bu hafta sonu (4 Nisan 2021) uygulanacak sokaa çkma kstlamas kapsamnda Pazar günü için daha önceden tarih alm nikah veya nikah merasimi eklindeki düünlere katlacaklar (katlmc snrlamasna uygun olmak kaydyla) için muafiyet uygulanmasna,

6.

salgna yönelik kurallara uymak artyla 07.00-19.00 saatleri arasnda faaliyetlerini sürdürmelerine,

7. Salgnn bulamasnda önemli bir kaynak olduu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin snrlandrlmasna yönelik bilgilendirme faaliyetlerine arlk verilmesine,

8. Kaymakamlarn koordinasyonunda çileri Bakanlnn 03.03.2021 tarih ve 3695 sayl Genelgesi ile temel esaslar belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” uygulanmasna kesintisiz ekilde devam edilmesine,

Salgnn seyrini etkileyen (olumluolumsuz) her türlü faktörün (ilçeler aras farkllklar, ilçe nüfusunun ya ortalamas, ilçe dndan kaynakl sorunlar vb. ilçe bazl özel sebepler) analiz edildii ve bu faktörlere yönelik alnan/alnmas gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer ald l Salgn Risk Azaltma Plan (SARAP) dorultusunda gerekli çalmalarn kaymakamlklar ve ilgili kurum kurulularca ve aksakla meydan verilmeden sürdürülmesine,

9. Alnan kararlarn l Basn ve Halkla likiler Müdürlüü tarafndan yerel basnda duyurulmasna,

10.

Alnan kararlarn kolluk, zabta, salk ve kaymakamlarca uygun görülen dier kamu görevlileri tarafndan yürütülmesine,

12. Alnan idari tedbirlere uymayanlara kar 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanunu gerei idari ilemin kaymakamlar tarafndan yaplmasna,

13. Alnan idari tedbirlere uymayarak toplum saln tehlikeye düürenler hakknda kaymakamlklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasna,

Oybirlii ile karar verilmitir.

.