Gündem
Giriş Tarihi : 13-02-2021 17:21   Güncelleme : 13-02-2021 17:21

KAHRAMANMARAŞ İL UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 4

Koronavirüs (Covid19) salgnn toplum sal ve kamu düzeni açsndan oluturduu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yaylm hzn kontrol altnda tutmak amacyla ilimizde alnan tedbirlere ek olarak eitim öretim faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili Milli Eitim Bakanlnn Bakanl’nn 05

KAHRAMANMARAŞ İL UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 4

Koronavirüs (Covid19) salgnn toplum sal ve kamu düzeni açsndan oluturduu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yaylm hzn kontrol altnda tutmak amacyla ilimizde alnan tedbirlere ek olarak eitim öretim faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili Milli Eitim Bakanlnn Bakanl’nn 05.02.2021 tarihli ve 20218459 sayl yazsna istinaden ilave tedbirler alnmtr. Bu kapsamda;

15 ubat 2021 tarihi itibaryla;

1. Birletirilmi snf uygulamas yapan tüm ilkokullarda bakanlkça belirlenen derslerin haftada 5 (be) gün yüz yüze olacak ekilde ilenmesine,

2. Köy ve seyrek nüfuslu yerleim yerlerindeki resmî ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarnn bütün snf seviyeleri ile bu okullarn bünyesindeki ana snflarnda ilçe hfzsshha kurullarnn koordinasyonunda alnacak kararlarla haftada 5 (be) gün bakanlkça belirlenen derslerin yüz yüze eitimi yaplmasna,

3. Tüm bamsz resmî anaokulu ve özel eitim anaokullar ile özel okul öncesi eitim kurumlarnda haftada 5 (be) gün ve günde 6 (alt) etkinlik saati olacak ekilde yüz yüze eitim yaplmasna,

1 Mart 2021 tarihi itibaryla;

4.

Tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarnn 8 inci snflarnda yüz yüze eitime balanmasna, bu eitimlerde bakanlkça belirlenen derslerin ilenmesine, belirtilmeyen dier zorunlu ve seçmeli derslerin uzaktan eitim yoluyla ilenmesine,

6. Tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarnn 5 inci, 6 nc ve 7 nci snflarnda tüm derslerin uzaktan eitim yoluyla ilenmeye devam edilmesine,

7. Yüz yüze eitim yapan resmî okullar bünyesindeki ana snf ve uygulama snflarnda yüz yüze eitimin, bulunduu okulla ayn günde gerçekletirilmesine,

8. Özel Eitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüüne bal ilkokul ve ortaokul kademesinde eitim veren özel eitim okullar ve özel eitim anasnflar ile dier 

okullar bünyesindeki özel eitim snflarnda haftada 5 (be) gün yüz yüze eitim yaplmasna, Bilim ve Sanat Merkezleri de programlar dahilinde yüz yüze eitime geçilmesine, kaynatrma/bütünletirme yoluyla örenim gören örencilerimizin snf seviyelerine göre destek eitim odas eitim faaliyetlerinin yüz yüze veya uzaktan balanmasna,

– lkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarndaki yüz yüze ve uzaktan eitimlerde bir ders 30 dakika; teneffüsler ise 10’ar dakika olacak ekilde planlanmasna,

– Okul öncesi eitim kurumlarndaki yüz yüze eitimlerde bir etkinlik saati 30 dakika ve aralksz olarak planlanmasna, uzaktan eitimlerde ise bakanlkça belirlenen derslerin ilenmesine,

– Uzaktan eitim faaliyetlerinde EBA üzerinden salanan alt yapnn yan sra açk kaynakl dier güvenilir platformlarn da kullanlabilmesine,

– Fiziki imkânlar uygun olan anaokullarnda salgn ile ilgili tüm tedbirlerin alnmas artyla çocuk kulüpleri açlabilmesine,

– Kaytl çocuk saysnn yeterli olduu durumlarda okul öncesi eitim kurumlarnda mevzuat hükümlerine göre bir grupta en az 10 çocuk olacak ekilde ubeler oluturulmasna, kaytl çocuk saysnn az, öretmen saysnn fazla olduu okullarda ise Covid-19 salgn süresi ile snrl olmak kaydyla okulun fiziki imkânlar dorultusunda bir gruptaki çocuk says en az 5 olacak ekilde ube tanmlamalar yaplabilmesine,

– Yüz yüze eitim için çocuunu okula göndermek istemeyen velinin yazl onay alnacak ve okula gelmeyen örenciler devamsz saylmamasna,

9.

lan tutanaklarnn dosyasnda muhafaza edilmesine,

11. Alnan kararlarn kolluk, zabta, salk ve kaymakamlarca uygun görülen dier kamu görevlileri tarafndan yürütülmesine,

12. Alnan idari tedbirlere uymayanlara kar 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanunu gerei idari ilemin kaymakamlar tarafndan yaplmasna,

13. Alnan idari tedbirlere uymayarak toplum saln tehlikeye düürenler hakknda kaymakamlklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasna,

Oybirlii ile karar verilmitir.

.