Gündem
Giriş Tarihi : 02-03-2021 11:01   Güncelleme : 02-03-2021 11:01

KAHRAMANMARAŞ İL UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 8

01

KAHRAMANMARAŞ İL UMUM HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 8

01.03.2021 tarihinde Sayn Cumhurbakanmzn bakanlnda toplanan Cumhurbakanl Kabinesinde alnan kararlar ve çileri Bakanlmzn 02.03.2021 tarih ve 3514 sayl genelgesi dorultusunda, yeniden kontrollü normalleme ve yerinde karar sürecinde, koronavirüs (Covid19) salgnn toplum sal ve kamu düzeni açsndan oluturduu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yaylm hzn kontrol altnda tutmak amacyla ilimizde alnan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alnmtr. Bu kapsamda;

1. Tüm okul öncesi eitim kurumlar, ilkokullar, ortaokullar ve liseler dahil dier eitim kademelerinde eitim öretimin faaliyetlerinin aadaki ekli ile uygulanmasna,

– Okul öncesi eitim kurumlar ve özel eitim okullarnda tam zamanl yüz yüze eitim verilmesine,

– Birletirilmi snfl okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okullarda yüz yüze tam zamanl eitime devam edilmesine,

– lkokullarda 2 gün okulda seyreltilmi snflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eitim alnmasna,

– Ortaokul 5, 6, 7. Snflarn 2 gün okulda seyreltilmi snflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eitim almasna,

– Ortaokul 8. Snflarn haftada 12 ila 22 saat olacak ekilde seyreltilmi snflarda yüz yüze eitim almasna,

– Lise hazrlk 9.

11. snflarn haftada 2 gün seyreltilmi snflarda yüz yüze eitim almasna,

– Lise 12. snflarn haftada 16-24 saat olacak ekilde planlanan seyreltilmi snflarda yüz yüze eitime almasna,

– Destekleme ve yetitirme kurslarnda yüz yüze eitime devam edilmesine,

– Snavlarn seyreltilmi snflarda yaplmasna,

2. Sokaa çkma kstlamalar srasnda 30.11.2020 tarih ve 20076 sayl çileri Bakanlnn genelgesi ile belirlenen “Sokaa Çkma Kstlamasndan Muaf Yerler Ve Kiiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yaplan eklemeler dahil eklide) ile sokaa çkma kstlamas uygulanan süre ve günlerde ehirleraras seyahat edilmesine dair usul ve esaslarn uygulanmasna ayn ekilde devam edilmesine,

Sokaa çkma kstlamas kapsamnda;

Hafta içi günlerinde akam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasnda uygulanan sokaa çkma kstlamasnn ise sürdürülmesine,

Hafta sonlarnda ise; sokaa çkma kstlamasnn hafta içinde olduu gibi akam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasnda uygulanmasna,

3. 65 ya üstü ve 20 ya alt vatandalarmza uygulanan sokaa çkma kstlamasnn kaldrlmasna,

4.

Sivil toplum kurulular, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular ve bunlarn üst kurulular ile birlikler ve kooperatifler tarafndan düzenlenecek genel kurul dahil kiilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kii bana 8 metrekare alan brakma ve ayn anda bulunabilecek azami kii says 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kurulularn yetkililerince her türlü tedbir alnarak yaplabilmesine,

Ayrca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürümesi amacyla yukarda belirtildii ekilde kiilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliin Kaymakamlklara (ilgili mevzuatnda bakaca bir hüküm bulunmad taktirde en az 3 (üç) gün öncesinden) bildirilmesi salanarak bu kurum/kurulularca yaplacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kii ve alan snrlamalarna riayet edilip edilmediinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin salanmasna,

6. Nikah ve nikah merasimi eklindeki düünler, kii bana minimum 8 metrekare alan ayrmak, katlmc says 100’ü geçmemek ve 1 saatle snrl olmak üzere yaplabilmesine,

Ayrca nikah veya nikah merasimi eklindeki düünlerde kii ve alan snrlamalarnn kontrolünün salanmas için nikah ve/veya düün salonu iletmelerince yapacaklar her türlü organizasyon öncesinde kiisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralklarnda nikah veya nikah merasimi eklindeki düün organizasyonu yapacaklarnn en az üç gün öncesinden Kaymakamlklara e-Devlet kapsndan çileri Bakanl e-bavuru sistemi üzerinden ya da dorudan dilekçe ile bildirilmesine,

7.

Girilerinde HES kodu kullanlmas ve seyirci/refakatçi/misafir alnmamas kaydyla hal saha, yüzme havuzu vb. tesislerin, sabah 9.00 ile akam 19.00 saatleri arasnda faaliyet gösterebilmesine,

9. Alnan kararlarn l Basn ve Halkla likiler Müdürlüü tarafndan yerel basnda duyurulmasna,

10. lan tutanaklarnn dosyasnda muhafaza edilmesine,

11. Alnan kararlarn kolluk, zabta, salk ve kaymakamlarca uygun görülen dier kamu görevlileri tarafndan yürütülmesine,

12. Alnan idari tedbirlere uymayanlara kar 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanunu gerei idari ilemin kaymakamlar tarafndan yaplmasna,

13. Alnan idari tedbirlere uymayarak toplum saln tehlikeye düürenler hakknda kaymakamlklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasna,

Oybirlii ile karar verilmitir. 

.